HOME > 교수안내 > 가나다순
Total : 27, [1/1] Page
강동석 교수
전공 바이올린
연구실 427
TEL 2123-3069
Email mdskang@yahoo.kr
강무림 (학장) 교수
전공 테너
연구실 431
TEL 2123-6074
Email moolim02@yonsei.ac.kr
김금봉 교수
전공 피아노
연구실 432
TEL 2123-3065
Email tom1208@hanmail.net
김보미 (학과장) 교수
전공 합창지휘
연구실 437
TEL 2123-3027
Email bomikim@yonsei.ac.kr
김상진 교수
전공 비올라
연구실 337
TEL 2123-3073
Email violasangjin@hanmail.net
김영호 교수
전공 피아노
연구실 442
TEL 2123-3068
Email yhk5911@hanmail.net
김현아 교수
전공 바이올린
연구실 339
TEL 2123-3072
Email hyunakim0824@hanmail.net
나경혜 교수
전공 소프라노
연구실 329
TEL 2123-3045
Email buttyla@gmail.com
문혜원 (학과장) 교수
전공 소프라노
연구실 428
TEL 2123-3042
Email sopranomoon@hanmail.net
빈센트 드 브리스 (Vincent de Vries) 교수
전공 반주 (대학원)
연구실 441
TEL 2123-3059
Email vistent@aol.com
송무경 교수
전공 작곡
연구실 438
TEL 2123-3084
Email msong999@hanmail.net
신동일 교수
전공 오르간
연구실 436
TEL 2123-3078
Email dishin@yonsei.ac.kr
양성원 (학과장) 교수
전공 첼로
연구실 338
TEL 2123-3067
Email sungwon.yang@gmail.com
양준모 교수
전공 바리톤
연구실 325
TEL 2123-3041
Email grandiosobariton@gmail.com
유범석 교수
전공 작곡
연구실 음악대학 A동 4층 439
TEL 02-2123-3085
Email beyoo2001@yonsei.ac.kr
유영욱 (학과장) 교수
전공 피아노
연구실 430
TEL 2123-6075
Email ianyoo77@gmail.com
윤성현 교수
전공 작곡
연구실 331
TEL 2123-3082
Email sungyun@yonsei.ac.kr
이철웅 (대학원 음악학과 전공주임교수) 교수
전공 트롬본
연구실 137
TEL 2123-3074
Email leecw@yonsei.ac.kr
이홍석 (부학장) 교수
전공 작곡
연구실 440
TEL 2123-3086
Email rhie16@hanmail.net
임지선 교수
전공 작곡
연구실 443
TEL 2123-3083
Email jiesun16@yonsei.ac.kr
장현주 교수
전공 메조소프라노
연구실 327
TEL 2123-6070
Email giovanna82@naver.com
정종열 (학과장) 교수
전공 작곡
연구실 434
TEL 2123-6071
Email martroa@gmail.com
조성연 교수
전공 하프시코드
연구실 435
TEL 2123-3026
Email sungyuna@yonsei.ac.kr
조영미 교수
전공 바이올린
연구실 328
TEL 2123-3060
Email ymcho@yonsei.ac.kr
조영창 교수
전공 첼로
연구실 332
TEL 2123-3080
Email youngchangcello@gmail.com
페테르 오브차로프 (Petr Ovcharov) 교수
전공 피아노
연구실 429
TEL 2123-3058
Email petr_ovtcharov@hotmail.com
한영란 교수
전공 피아노
연구실 433
TEL 2123-3070
Email pf88@hanmail.net